دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
در طول تاریخ کهن ایران، همواره حکومت های استبدادی حضور داشته اند که با توجه به تعامل حکومت و مردم و اثرگذاری این دو بر یکدیگر، خلقیات مردم را به سوی خاصی سوق داده اند. یکی از این موضوعات که مورد بررسی جامعه شناسان قرار گرفته، فردگرایی ایرانیان است.
حکومت استبدادی و فردگرایی تعاملی دو سویه دارند و آثار و نشانه های یکدیگر را تقویت می کنند. از طرفی حکومت استبدادی مناسبات فرد مدارانه را در جامعه گسترش می دهد و با توجه به اساس غیرقانونی اش، فساد را در جامعه می گستراند و از طرفی روحیه فردگرایانه با گرایش به بینش روزینه، نیازهای نزدیک و حداقلی را مدنظر قرار داده و با تعرض به حقوق دیگران، زمینه بی ثباتی جامعه و فقدان حکومت های پایدار غیراستبدادی را از بین می برد.
مقدمه
یکی از مهم ترین انواع ارتباط انسا ن ها در محیط اجتماعی، ارتباط با حکومت است. حکومت امری متمایز از افراد جامعه به لحاظ وجودی نیست، بلکه رتبه ای از قشربندی اجتماعی است که براساس آن افرادی از جامعه، امور اجتماعی و حکومتی را اداره می کنند. هر چند در تاریخ، حکومت ها کارکردها و حیطه اختیارات و تصرفات متفاوتی داشته اند ولی همواه حکومت در راستای زندگی اجتماعی انسان جهت برقراری نظم و عدالت امری ضروری بوده است.
در ایران حکومت ها هر چند بسیار متفاوت و متعدد بوده اند ولی در جامعه شناسی کلان ایران می توان استبداد را به عنوان یک ویژگی بارز برشمرد که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثر گذاشته است.
در این مقاله فردگرایی را به عنوان یکی از مهم ترین این آثار، در تعامل دو طرفه با حکومت استبدادی بررسی می کنیم. برای روشن شدن بیشتر ارتباط بین این دو، باید سایر عوامل مؤثر بر فردگرایی ایرانیان و ادله مخالفین این نظریه نیز بررسی شود تا میزان تأثیر استبداد حاکمان در فردگرایی ایرانیان بیشتر مشخص گردد، ولی به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می کنیم.
سابقه بحث از خلقیات ایرانیان
در مورد خلقیات ایرانیان، نظریه های متنوع و پر سابقه ای وجود دارد؛ چه از طرف ایرانیان و چه غیرایرانیان حتی می توان مطالبی در این خصوص از دو هزار و پانصد سال پیش و از زبان هرودت (مورخ یونانی) و گزنفون (شاگرد معروف سقراط) شنید[1] که بررسی فراز و فرود این نظریات در ذکر خوبی ها و بدی ها و عوامل مؤثر بر آن به مطالعات گسترده و جامعه شناسی کلان ایرانیان نیاز دارد (نک: ایزدی، 1382، 85 ـ 59).
هر قوم و گروهی به ویژگی خاصی شهرت دارد یا این که در آن خصلتی ویژه بروز بیشتری دارد، طوری که بیشتر افراد جامعه در آن ویژگی مشترکند و در معاشرت و تعامل با آنها این ویژگی بروز و ظهور بیشتری دارد مثلاً آنها را افرادی تنبل یا پرکار، شجاع یا ترسو می نامند. به عبارت دیگر اگر کل جامعه را یک فرد در نظر بگیریم، جنبه شخصیتی که بروز و نمود بیشتری دارد، شخصیت اساسی[2] آن جامعه نامیده می شود.
شخصیت اساسی، مدلی است ساده شده که هدف از آن، نشان دادن ویژگی های روانی مشترک بین گروه هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص می باشد، شمار شخصیت ها در جامعه ها به اندازه کافی متعدد و تشابه آنان با یکدیگر نیز چنان است که می توان شخصیتی نوعی به دست آورد. شخصیت نوعی یا اساسی هم با توجه به داده های روانی مشابه تشکیل می یابد، هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه و بدینسان شبکه ای پیچیده از رفتارها، طرز تلقی ها، واکنش ها و همسازی ها به دست می آید که شخصیت اساسی گروهی را تشکیل می دهند. (بیرو، 1375: 30)
البته شخصیت اساسی با شخصیت اجتماعی[3] که چگونگی رفتار و نحوه حضور فرد در جامعه را نشان می دهد، متفاوت است؛ اعم از اینکه شخصیت عمومی جامعه نیز چنین باشد یا نباشد. (نک: همان: 370) (شخصیت اساسی همان شخصیت نوعی جامعه است ولی شخصیت اجتماعی در مقابل شخصیت فردی است.)
در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[4] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه های مختلف فرهنگ ایرانیان را متأثر کرده است.
بر این اساس، برخی با استناد به ادله تاریخی و برخی شواهد در جامعه فعلی، ایرانیان را افرادی خودمحور و فردگرا[5] می دانند که در مشارکت ها و تعاملات اجتماعی فعال نیستند و به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و حقوقی گرایش دارند.
ارتباط استبداد و فردگرایی را در دو محور آثار استبداد و خودمداری و ویژگی خودمداری و استبداد پی می گیریم تا تعامل هر یک از خودمداری و استبداد در تقویت دیگری مشخص شود.

[1] . برای مطالعه بیشتر در این مورد نک: تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، چاپ جیبی، ج6، کتاب دوم، ص1537 و 1536.
[2] . Basic personality
[3] . Social personality
[4] . استبداد در لغت به آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون، مراد از استبداد، تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست (کواکبی، 1363: 41).
[5] . توجه به این نکته ضروری است که فردگرایی در ایران با فردگرایی در فرهنگ غرب که از مشخصه های بارز لیبرالیسم است متفاوت می باشد. زیرا فردگرایی نظام لیبرالیستی حاصل مدرنیته و به دنبال جریان های اومانیستی رواج یافته است ولی در ایران فردگرایی امری سنتی است. به عبارت دیگر فردگرایی در ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد ولی در غرب ابعاد فلسفی و دینی. هر چند در ایران نیز در دهه های اخیر نوعی فردگرایی مدرن در حال شکل گیری است ولی نمی توان آن را نمودی اجتماعی از فلسفه اومانیستی دانست. لذا برخی به جای به کاربردن واژه فردگرایی ایرانیان از واژه خودمداری ایرانیان استفاده کرده اند. (نک: قاضی مرادی، 1378: 15) در تاریخ ایران، ما بود که اصل و اساس بود و جایی برای بروز فردیت نبود. منِ غربی مدرن اگر ریشه های خود را در یونان باستان می یابد ولی مَنِ مدرن در ایران نمی تواند در گذشته ها خود را ریشه یابی کند، چرا که هر چه می جوید فقط مای قبیله و الی و عشیره و قوم است. (نک: ماهرویان، 1381: 159) بنابراین در تحلیل ویژگی های تحول اجتماعی در ایران، نمی توان از جوامع غربی الگوبرداری کرد.


استبداد


فردگرایی


قانون


فساد


بینش روزین


مشارکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انقلاب اسلامی ایران - ويکی شيعه

روحانی سید حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام­ خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۶۱، چ ۲. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۱.

انقلاب اسلامی ایران - ويکی شيعه

روحانی سید حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام­ خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۶۱، چ ۲. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۱.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

انقلاب اسلامی ایران - ويکی شيعه

روحانی سید حمید؛ بررسی و تحلیلی از نهضت امام­ خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۶۱، چ ۲. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۱.

موضوعات پیشنهادی تحقیق درس تاریخ انقلاب اسلامی ایران

104.بررسی شخصیت و نقش شهید بهشتی در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن 105.انفجار در دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی. 106.

انقلاب اسلامی | کتابخانه تاریخ

یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه‌ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت‌های خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و زایش جمهوری ...

انقلاب اسلامی | کتابخانه تاریخ

یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه‌ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت‌های خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و زایش جمهوری ...

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران. بیان و تعریف مفاهیم انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان داخلی و خارجی و از نظر قرآن بیان شرایط و مولفه های انقلاب عوامل و عناصر انقلاب / زمینه های تاریخی انقلاب اسلامی ...

مقاله درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

19.01.2018 · در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

مقاله درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

19.01.2018 · در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ╫ - دستاوردهای انقلاب ...

دستاوردهای سیاسی. 1.سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی. حاکمیت طولانی مدت نظام شاهنشاهی بر ایران معیار هایی را بر این کشور حاکم ساخته بود که سعادت، عزت و سربلندی ملت در آن جایی نداشت.

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایرانتهران (قبل از انقلاب ...

در ادامه، سیاست‌های تمرکززدایی در ایران در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران، انتقال ...

مقاله درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران

19.01.2018 · در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران. بیان و تعریف مفاهیم انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان داخلی و خارجی و از نظر قرآن بیان شرایط و مولفه های انقلاب عوامل و عناصر انقلاب / زمینه های تاریخی انقلاب اسلامی ...

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایرانتهران (قبل از انقلاب ...

در ادامه، سیاست‌های تمرکززدایی در ایران در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف اتخاذ سیاست‌های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران، انتقال ...

موضوعات پیشنهادی تحقیق درس تاریخ انقلاب اسلامی ایران

104.بررسی شخصیت و نقش شهید بهشتی در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن 105.انفجار در دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی. 106.

بررسی نقش تبریز در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی ایران

در همایش بین‌المللی "از نهضت مشروطیت تا قیام ۲۹ بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی" که در مرداد ماه سال جاری برگزار می شود، نقش تبریز در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی ایران بررسی خواهد شد.

مقاله و تحقیق دهه فجر 12 و 22 بهمن

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏های سیاسی اسلامی. انقلاب اسلامی ایران بر حرکت‏های اسلامی معاصر، تأثیر فراوانی گذاشته است که از آن جمله می‏توان به بازتاب سیاسی و فرهنگی آن اشاره کرد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ╫ - دستاوردهای انقلاب ...

دستاوردهای سیاسی. 1.سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی. حاکمیت طولانی مدت نظام شاهنشاهی بر ایران معیار هایی را بر این کشور حاکم ساخته بود که سعادت، عزت و سربلندی ملت در آن جایی نداشت.

روش تحقیق تاریخی Historical Research | دانشنامه پژوهه ...

منابع : . نادری، عزت‌الله و سیف‌نراقی، مریم؛ روش‌های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، 1385، چاپ بیست و هفتم، ص66.

انقلاب اسلامی - انقلاب اسلامی

ناامیدها و پشیمان شده های شرکت در انقلاب، بیشتر از کسانی می باشند که با عقل آزاد خود را در تله گفتمانهای متفاوت قدرت انداختن، آن را زندانی کرده و در واقع فلج کرده و اینگونه عقل را از ابتکار و خلاقیت و

دانلود تحقیق در مورد کودتای 28 مرداد

برابری قصاص

پاورپوینت درمان های جدید سرطان

عکس-نوشته ساز

دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي 2 (ویراست دوم)

تحقیق در مورد هنر مسيحيت

تحقیق/ تاریخچه اعتیاد

قلعه ضحاک ، تحقیق درمورد قلعه ضحاک

مقاله:حقوق تجارت

پاورپوینت واقعیات تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی