دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) نمودار تعادلي آهن و کربن - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) نمودار تعادلی آهن و کربن

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) نمودار تعادلي آهن و کربن  با سلام

فایل نمودار تعادلي آهن و کربن یک پاورپوینت بسیار عالی در 37 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.


محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
نمودار تعادلي آهن كربن راهنمايي است كه به كمك آن مي توان روشهاي مختلف عمليات حرارتي را بررسي ومطالعه كرد. شكل شماره 1 نمودار آهن كربن را براي درصدهاي مختلف كربن از صفر تا 7 درصد نشان ميدهد. فولادها آلياژهاي آهن كربن و عناصر ديگر بوده كه داراي كمتر از 2 درصد كربن هستند. بنابراين قسمتي از نمودار كه داراي كمتر از 2 درصد كربن است بيشترين اهميت را درباره عمليات حرارتي فولادها دارد. آلياژهايي كه بيشتر از 2 درصد كربن داشته باشند به چدن موسوم اند.
شكل شماره 1 در واقع شامل دونمودار است .خط ممتد، تعادل بين فازهاي مختلف آهن و سمنيت(Fe3-C) و خط منقطع تعادل بين فازهاي مختلف آهن وگرافيت يا كربن آزاد را مشخص مي كند.
نمودارآهن – سمنيت جهت مطالعه و بررسي عمليات حرارتي فولادها مناسبتراست و در مقابل عملیات حرارتی چدنها بيشتر براساس نمودار آهن- گرافيت استوار است.آهن عنصري چند شكلي است. بدين معني كه در فشار يك اتمسفر با افزايش دما شبكه بلوري آهن تغيير مي كند.
گستره هاي حرارتي مربوط به پايداري شبكه هاي بلوري مختلف آهن بر روي محور عمودي در سمت چپ نمودارنشان داده شده است. آهن آلفا يا آهن فريتي
آهن گاما يا آهن آستنیتي
آهن دلتا
آهن آلفا يا آهن فريتي: يكي از آلوتروپ هاي آهن مي باشد. اين آلوتروپ از دماي 273- درجه سانتي گراد تا 912 درجه سانتي گراد پايدار است .اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با مركز پر است (b.c.c). ثابت شبكه آهن آلفا فرومغناطيس 86/2 انگستروم است . جمع كل اتمهاي واحد در شبكه b.c.c برابر است با يك اتم در مركز مكعب به علاوه از 8 اتم موجود در گوشه هاست كه برابر 2 اتم مي شود.
آهن آلفا،‌تا دماي 770 درجه سانتيگراد خاصيت آهنربايي دارد واز اين دما بالاتر تا دماي 912 درجه سانتيگراد اين خاصيت خود را از دست مي دهد. دماي 770 درجه سانتيگراد به دماي كوري موسوم است . آهن با شبكه بلوريb.c.c كه خاصيت آهنربايي ندارد (770-912) به آهن بتا موسوم است .
در شبكه b.c.c فاصله اتمهايي كه در رئوس قرار گرفته اند با اتم مركزي برابر با نصف قطر اصلي يا است . (شكل شماره 2). يكي ديگر از آلوتروپ هاي آهن مي باشد كه دردماي 912 تا 1394 درجه سانتيگراد پايدار است. اين آلوتروپ داراي ساختمان بلوري مكعبي با سطوح مركز دار است (f.c.c) .ثابت شبكه آهن گاما 56/3 انگستروم است بنابراين بزرگتر از ثابت شبكه آهن آلفا است به همين دليل چگالي اين آهن از آهن آلفا بيشتر است.آهن گاما خاصيت آهنربايي ندارد.جمع كل اتمهاي واحد در شبكه f.c.c براست با 1/8از 8 اتم در رئوس به علاوه 1/2از 6 اتمي كه مركز هر يك از وجوه وجود دارد كه مجموعأ 4 اتم مي شود.
در شبكه f.c.c فاصله مراكز اتمهاي همسايه از يكديگر برابر است ( شكل شماره3).يكي ديگراز آلوتروپ هاي آهن و آخرين فازي است كه ممكن است در آهن خالص وجود داشته باشد. اين آلوتروپ از دماي 1394 درجه سانتيگراد تا نقطه ذوب آهن خالص يعني 1538 درجه سانتي گراد پايدار است .
اين آلوتروپ داراي ساختار بلوري مشابه با آهن آلفا است (b.c.c) .
آهن دلتا داراي خاصيت آهنربايي است . ثابت شبكه آهن دلتا اندكي بزرگتر از آهن آلفا است. ثابت شبكه آهن دلتا برابر با 93/2 انگستروم است.معمولأ آلياژهاي فلزي با مخلوط كردن فلزات مربوطه درحالت مذاب شكل مي گيرند.

دومكانيزم متداول براي آلياژ سازي عبارتند از :
1-جانشيني اتمها
2- بين نشيني اتمها

در مكانيزم اول اتمها از يك شبكه اتمي به شبكه ديگر منتقل مي شوند به عنوان نمونه مي توان از سيستمcu-ni نام برد كه در آن جاي اتمهاي نيكل و مس با هم عوض مي شوند. براي مكانيزم بين نشيني لازم است اختلاف اندازه اتمهاي عناصر آلياژي ‌زياد باشد براي مثال نسبت اندازه اتم كربن به آهن برابر1به30 است. به همين دليل بين نشيني اتمهاي كربن در شبكه اتمي آهن خيلي راحت است .از نظرمهندسي وصنعتي آهن خالص عليرغم آلوتروپيك بودن فلزي بي مصرف است. كربن عنصر آلياژي اصلي براي آهن است كه به پديده آلوتروپيك بودن آن اهميت مي بخشد وآنرا به ماده اي به نام فولاد تبديل مي كند .

اضافه كردن كربن به آهن اثرات بسيار مهمي بر روي فازهاي آهن وهمچنين دماهاي تعادلي آنها دارد. از جمله مشخصه هاي بارز نمودار تعادلي آهن كربن عبارت است از تفاوت توانايي آهنهايb.c.c و f.c.c در انحلال كربن است .كربن در آهن آلفا تقريبأ نامحلول است ولي كاملأ در آهن گاما حل مي شود.
مكانهاي بين نشيني (فضاي بين اتمها‌) در شبكه f.c.c نسبت به شبكه b.c.c براي بين نشيني اتمهاي كربن مناسبتر است. اين برتري به بزرگ بودن جاهاي خالي در شبكه f.c.c مربوط مي شود.1- آستنيت:
آستنيت عبارت است از محلول جامد بين نشيني كربن در آهن با شبكه بلوري مكعبي با وجوه مركز دار(f.c.c).
كربن با وارد شدن در شبكه بلوري آهن آستنيتي،‌ناحيه تشكيل و پايداري آستنيت را در فولادها گسترش ميدهد.حداكثر حلاليت كربن در آستنيت در دماي 1148 درجه سانتي گراد است كه به 11/2 درصد مي رسد.
درشبكه بلوري f.c.c دو نوع فضاي خالي بين نشيني وجود دارد. اين فضاها به هشت وجهي و چهاروجهي موسوم اند (شكل شماره 4) اتم كربن اگر در يك فضاي هشت وجهي قرار گيرد داراي 16 اتم آهن درمجاور خود واگردر يك فضاي چهاروجهي قرار گيرد داراي 14 اتم آهن در مجاور خود خواهد بود. يك فضاي هشت وجهي قادر است اتمي به شعاع52/0 انگستروم(nm052/0) را درخود جاي دهد . درحالي كه يك فضاي چهار وجهي مي تواند اتمي به شعاع 28/0 انگستروم(nm028/0) را درخود بپذيرد. با توجه به اينكه شعاع اتمي كربن برابر با 7/0 انگستروم(nm07/0) است،‌ پس فضاي هشت وجهي راحت تر از فضاهاي چهاروجهي مي تواند اتمهاي كربن را درخود جاي دهد .2- فريت:
محلول جامد بين نشيني كربن در آهن با شبكه بلوري مكعب مركز دار(b.c.c) به فريت موسوم است.
حلاليت كربن در آهن فريتي (b.c.c) به مراتب كمتر از حلاليت آن در آهن آستنيتي (f.c.c) است . به طوري كه حد حلاليت كربن در فريت حداكثر 02/0درصد در 727 درجه سانتيگراد است كه باكاهش دمابه طور پيوسته كاهش يافته ودر دماي اتاق به مقدارناچيزي خواهد رسيد.
مشابه با آهن با شبكه f.c.c در آهن باشبكه b.c.c نيز دو نوع فضاي بين نشيني يكي هشت وجهي و ديگري چهار وجهي وجود دارد . (شكل شماره 5). از آنجايي كه فضاهاي بين نشيني در فريت بسيار كوچكتر از آستنيت اند،‌ حد حلاليت كربن در فريت بسيار كمتر از آستنيت است .درفريت يك فضاي هشت وجهي ميتواند اتمي به شعاع 19/0 آنگستروم ويك فضاي چهاروجهي مي تواند اتمي به شعاع 35/0 انگستروم را درخود جاي دهد .لازم به ذكراست كه فضاهاي هشت وجهي در فريت متقارن نيستند و بنابراين هنگامي كه يك اتم كربن در فضاهاي يادشده قرار گيرد فقط اتمهاي با فاصله را شديدا جابه جا مي كند ونه اتمها با فاصله را. مشخص شده است كه در فريت اتمهاي كربن ترجيح ميدهند كه در فضاهاي هشت وجهي قرار گيرندو بنابراين انبساط زيادي در شبكه به وجود مي آورند.3- كاربيد آهن(سمانيت)
در صورتي كه درصد كربن در فولادها بيشتر از حد حلاليت آن در آستنيت و يا فريت باشد فاز جديدي موسوم به كاربيد آهن يا سمانيت به وجود مي آيد .كاربيد آهن فازي كاملأ متفاوت از محلولهاي جامد فريب وآستنيت است .اين فاز تركيبي با نسبت ثابت ومشخص يك اتم كربن و سه اتم آهن است كه داراي 67/6 درصد كربن بوده و به صورت نشان داده مي شود.
ساختار بلوري سمنتيت بسيار پيچيده است وروشهاي مختلفي جهت نمايش ترسيمی آن وجود دارد كه يكي ازآنها را در شكل شماره 6 مشاهده مي كنيد . همچنانكه در اين شكل مشاهده مي كنيد سمنتيت داراي شبكه بلوري مكعب مستطيل با پارامترهاي شبكه a=0/452 nm و b=0/509 nm و c=0/674 nm است . واحد شبكه سمنيت داراي 12 اتم آهن و 4 اتم كربن است.
در سمانتيت پيوند بين اتمهاي آهن كاملأ فلزي است . به بيان ديگر كربن و آهن هر دو شبيه فلزات عمل مي كنند ومجموع اين شرايط است كه به سمنيت خواص خوب هدايت الكتريكي وحرارتي وجلاي فلزي مي دهد. سمانتيت تركيبي ناپايدار است و تحت شرايط خاصي تجزيه شده و كربن آزاد(گرافيت) توليد مي كند.
همانگونه كه قبلأ نيز بحث شد در فولاد تنها سه فاز فريت، آستنيت، سمانتيت وجود دارد ولي بسته به نوع عمليات ساختارهاي متفاوتي مي تواند وجود داشته باشد.
فولادهاي هيپواتكتوئيد: فولادهايي هستند كه كمتر از 8/0 درصد كربن دارند.
(شكل شماره 7)
فولادهاي اتكتوئيد: فولاد كربني است كه تقريبأ 77/0 درصد كربن دارند (شكل شماره 7)
فولادهاي هيپراتكتوئيد: اين فولاد تقريبأ 8/0 درصد تا 2درصد كربن دارد (شكل شماره 7)فصل مشترك هاي بين نواحي فازي مختلف در نمودار تعادلي آهن كربن مشخص كننده دماي تعادلي دگرگونيهاي مختلفي اند كه ممكن است در آلياژهاي آهن – كربن انجام شود. دماهاي دگرگوني اغلب به دماهاي بحراني موسوم اند وعبارتنداز دماهايي كه تغييراتي در انتقال حرارت و يا حجم نمونه دراثرگرمايش يا سرمايش ملاحظه مي شود.در گرم كردن هنگامي كه فريت و سمنتيت توسط ساختار بلوري متراكم فاز آستنيت جايگزين مي شود، حرارت آزاده شده وانبساط در نمونه مشاهده مي شود.دماهاي بحراني كه در نمودار تعادلي آهن كربن وجود دارد و از نظر عمليات حرارتي داراي اهميت هستند عبارتند از :
A1: مرز ناحيه دو فازي فريت- سمنتيت و يكي از نواحي دوفازي فريت- آستنيت و يا سمنتيت – آستنيت
A3: فصل مشترك ناحيه دوفازي فريت- آستنيت وناحيه تكفازي آ‌ستنيت است.
Acm: فصل مشترك بين ناحيه دوفازي سمنتيت- آستنيت و ناحيه تكفازي آستنيت است.فریت
آستنیت
سمنتیت
لدبوریت
پرلیت
بینیت
مارتنزیت به محلول جامد از نوع بین‌نشینی کربن در آهن آلفا α-Fe فِریت گفته می‌شود.
حداکثر غلظت کربن در فریت حدود0.2 درصد وزنی و در دمای727 درجه سانتیگراد است.
مقاومت کششی فریت در حدود 40000 (psi) است.به محلول جامد از نوع بین نشینی کربن در آهن گاما آستنیت گفته می‌شود.
حداکثر حلالیت کربن در آهن گاما، 2 درصد در دمای 1147 درجه سانتیگراد است. آستنیت در دمای محیط پایدار نیست.سِمِنتیت یا کاربید آهن یک ماده مرکب شیمیایی به فرمول شیمیایی Fe3C دارای ‎6.67 درصد کربن است. سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است.
حدس زدن این مورد شاید آسان باشد. این لغت برگرفته از کلمه Cement در زبان انگلیسی به معنای ماده ای است که مواد مختلف را به هم می چسباند، می باشد.
در سال 1855 Osmond و Werth تئوری سلولی را ارائه دادند که در آن نه تنها وجود گونه های آلوتروپیک آهن( که امروزه به نام آستنیت و فریت معروف هستند) را پیشنهاد دادند، بلکه در این تئوری نگاه تازه ای به تشکیل کاربید ها شده بود. تحقیقات آنها در خصوص فولادهای پرکربن نشان داد که مخلوطی شامل سلولهای و دانه های آهن وجود دارد که توسط لایه ای از کاربید آهن محصور شده است.در حین انجماد ابتدا گلبولها یا سلولهای آهن تشکیل شده و رشد می کنند و باقیمانده مذاب به صورت کاربید آهن منجمد می شود. بدین ترتیب کاربید تشکیل شده با قرار گرفتن در اطراف سلولهای قبلی شکل گرفته، آنها را به هم می چسباند. از این شرح می توان دریافت چرا Osmond کاربید تشکیل شده را از لغت فرانسوی Ciment نامگذاری کرد.
این فاز در زبان آلمانی با Zementit و در انگلیسی با Cementite نشان داده می شود.
به مخلوط یوتکتیکی آستنیت و سمنتیت، لدبوریت گفته می‌شود که از مذابی با 4.3 درصد کربن در دمای 1147 درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود. از آنجایی که اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست و بر اساس یک واکنش یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل می‌شود، لذا ساختمان لدبوریت در دمای محیط بصورت پرلیت و سمنتیت خواهد بود.به مخلوط یوتکتوئیدی فریت و سمنتیت، ‌پرلیت گفته می‌شود. پرلیت تحت یک تحول یوتکتوئیدی از آهن گاما با 0.8 درصد کربن در 723 درجه سانتیگراد حاصل می‌شود.این فاز به یادبود E.C. Bain شیمیدان آمریکایی نامگذاری شده است.
تاریخچه آستمپرینگ به سال 1930 بر می گردد، زمانی که Grossman و Bain در آزمایشگاه های فولاد ایالات متحده بر روی ارزیابی پاسخ متالورژیکی فولادهای سرد شده با سرعت زیاد از دمای 1450 درجه فارنهایت (788 درجه سانتیگراد) به دماهای متناوبا بالا و نگهداری در این دماها به مدت زمانهای مختلف های در حال کار بودند.
نتیجه تحقیقات آنها چیزی است که ما امروزه به عنوان دیاگرامهای استحاله همدما (Isothermal Transformation Diagram) می شناسیم.
Grossman و Bain با ساختارهای معمول متالورژیکی فریت، پرلیت و مارتنزیت آشنا بودند. چیزی که آنها کشف کردند ساختار دیگری بود که در بالاتر از دمای آغاز تشکیل مارتنزیت (Ms) و پایین تر از دمای تشکیل پرلیت بود.
در فولادها این ساختار شکل ساختارهای سوزنی (بشقابی) با ظاهری پر مانند را داراست. تحقیقات X ray نشان داد که بینیت شامل فریت و کاربید فلزی است.اگر آستنیت به قدری سریع سرد شود که هیچ یک از استحاله‌های بر پایهٔ نفوذ در آن اتفاق نیافتد و فوق سرمایش تا حدی ادامه یابد که ساختار fcc پایدار نباشد، این ساختار بصورت پرشی به bcc تبدیل می‌شود که از کربن فوق اشباع شده است. فاز حاصل را مارتنزیت می‌نامند. لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پاور


پوینت


(اسلاید)


نمودار


تعادلی


آهن


و


کربن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاور پوینت (اسلاید) نمودار خواستگاه و استلزامات دولت | تاپ ...

فایل نمودار خواستگاه و استلزامات دولت یک پاورپوینت بسیار عالی در 19 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و …

دانلود پاورپوینت های درس علم مواد

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به سایت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

پاور پوینت (اسلاید) برنامه‌ریزی حمل و نقل | فان بو

پاور پوینت (اسلاید) برنامه‌ریزی حمل و نقل این پاور پوینت دارای ۲۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت برنامه‌ریزی حمل و نقل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

دانلود پاورپوینت متالورژی پودر

خرید و پرداخت امن مقالات پیرامون پاورپوینت متالورژی پودر در سایت ما می توانید ...

دانلود پاورپوینت های درس علم مواد

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به سایت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

پاور پوینت (اسلاید) برنامه‌ریزی حمل و نقل | فان بو

پاور پوینت (اسلاید) برنامه‌ریزی حمل و نقل این پاور پوینت دارای ۲۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت برنامه‌ریزی حمل و نقل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

دانلود پاورپوینت های درس علم مواد

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به سایت کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

پاورپوینت آشنایی با خانه های لوکوربوزیه – rahifile

پاور پوینت (اسلاید) ... است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و ...

پاور پوینت (اسلاید) نمودار خواستگاه و استلزامات دولت | تاپ ...

فایل نمودار خواستگاه و استلزامات دولت یک پاورپوینت بسیار عالی در 19 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و …

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار بلوري وخواص آهن خالص ...

... تعادلي آهن وكربن تعداد اسلاید : ... powerpoint نمودار تعادلي آهن وكربن ... و خرید از وب ...

دانلود قالب آماده پاور پوینت

قالب آماده پاور پوینت حاضر به همراه بک گراندهای متنوع جهت تهیه ارائه می باشد که به کاربران کمک می کند تا ضمن سرعت بخشیدن در روند آماده کردن ارائه خود بتوانند، ارائه های جذابی داشته باشند.

فصل 1 ( مخلوط و جداسازی مواد ) علوم هشتم :: پایه ی هشتم

*انواع محلول ها و خود را بیازمایید (صفحه5) محلول مایع در مایع : سرکه در آب – الکل در آب ...

دانلود قالب آماده پاور پوینت

قالب آماده پاور پوینت حاضر به همراه بک گراندهای متنوع جهت تهیه ارائه می باشد که به کاربران کمک می کند تا ضمن سرعت بخشیدن در روند آماده کردن ارائه خود بتوانند، ارائه های جذابی داشته باشند.

دانلود پاورپوینت متالورژی پودر

خرید و پرداخت امن مقالات پیرامون پاورپوینت متالورژی پودر در سایت ما می توانید ...

دانلود گزارش تخصصی مشاوره درمورد کژرفتاریهای اخلاقی

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف

دانلود مجموعه طرح های معرق کوفی بنایی

پاورپوینت بیماریهای خودایمنی دستگاه عصبی

پاورپوینت سیستم گرمایش از کف

مقاله درباره تاريخچه شطرنج

عجزه لبنيات در رژيم لاغري

پانلهاي پيش ساخته 20 ص

نمونه سوال پیام نور ( مباني روش تحقيق )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)

دانلود رایگان تمام قسمت های سریال گلشیفته ( 16 تا 1)